fbpx
albswiss.com
Ekonomi

Telekom Albania bëhet kompania e dytë e cila pajiset me frekuencat e internetit të shpejtë 4G

Sot në datë 09.09.2019, ora 10:00, në selinë e Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe
Postare, në prani të palëve të interesuara dhe medias, u zhvillua procedura e tenderit publik, me
objekt “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (790-862 MHz)
spektër i paalokuar, Ref. 1×10 MHz i ciftuar-800-2019”.

Përdorimi i këtij brezi të frekuencave është në funksion të përmirësimit të cilësisë së ofrimit të
shërbimit të komunikimeve elektronike për pajtimtarët si konsumatorë fundorë.

Procedura e tenderit u zhvillua për dhënien e 2 (dy) të drejtave të përdorimit në brezin e
frekuencave 800 MHz (790-862 MHz), ku secila e drejtë përdorimi është bllok i çiftuar 10 MHz.

Sipas dokumentave të tenderit, procedura e tenderit u zhvillua me raunde, ku çmimi minimal për
një të drejtë përdorimi për secilin raund është 7,440,000 (shtatë milion e katërqind e dyzet mijë)
Euro.

Ofertuesi i paraqitur në këtë tender publik ishte shoqëria Telekom Albania Sh.a.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vijoi me hapjen e procedurës së tenderit, dhe me hapjen e
ofertës ekonomike të paraqitur nga shoqëria Telekom Albania Sh.a, nga ku rezultoi se ishte ofruar
shuma 7 441 000 (shtatë milionë e katërqind e dyzet e një mijë) Euro,për marrjen e një të drejte
përdorimi, për bllokun A3 të frekuencave të brezit 800 MHz, 811-821 MHz i çiftuar me 852-862
MHz.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vlerësoi që vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga Telekom
Albania sh.a. për raundin e parë – bllokun A3 të frekuencave të brezit 800 MHz, është mbi vlerën
e çmimit minimal të përcaktuar në dokumentin e tenderit, dhe është e pranueshme.

Bazuar në përcaktimet e dokumentit të tenderit, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi
vazhdimin e procedurës për hapjen e ofertës ekonomike për raundin e dytë të tenderit.
Përfaqësuesit ligjorë të shoqërisë Telekom Albania sh.a. deklaruan se tërhiqen nga raundi i dytë i
vlerësimit dhe kërkuan që të mos të hapej zarfi i ofertës ekonomike të paraqitur për raundin e dytë.

Më pas, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave u tërhoq për verifikimin e dokumentacionit ligjor,
ekonomik e teknik, që janë shoqëruese të ofertës së paraqitur nga shoqëria Telekom Albania sh,a,
për një të drejtë përdorimi në brezin A3.

Bazuar në dokumentat e tenderit, pas verifikimit të dokumentacionit, Komisioni i Vlerësimit të
Ofertave, do të paraqesë raportin përmbledhës përpara Këshillit Drejtues të AKEP, për
vendimarrje të mëtejshme. /AKEP

Të ngjajshme

Samsung po ndërton një telefon më të vogël dhe të lirë me ekran që paloset

albswiss.com

Për vetëm gjashtë muaj, institucionet shpenzuan 6.1 milionë euro në udhëtime

admin

Ndërprerja e energjisë po dëmton bizneset

admin