fbpx
16.7 C
Geneva
Saturday, June 1, 2024

Avokati i Thaçit gjen parregullsi në aplikacionet e 19 personave që u paraqitën si viktima të UÇK-së

18 persona janë paraqitur në Gjykatën Speciale si viktima të mundshme, direkte dhe indirekte në rastin e aktakuzës së Prokurorisë së Specializuar kundër Thaçit, Veselit e të tjerëve. Nga këta 19 persona ku ka shqiptarë e serbë, është rekomanduar që me 18 prej tyre të procedohet tutje dhe aplikacionet e tyre të pranohen, teksa njërit prej tyre t’i refuzohet aplikacioni. Në lidhje me këtë çështje është deklaruar avokati i ish-presidentit Thaçi, David Hooper.

13 faqe parashtresa me gjithësej 29 pika ka dërguar në Gjykatë avokati i ish-presidentit Thaçi, David Hooper. Këto parashtresa kanë të bëjnë me 19 aplikimet që kanë ardhur nga disa persona që pretendojnë se janë viktima në rastin e aktakuzës kundër Thaçit dhe të tjerëve, shkruan lajmi. net.

Hooper në parashtresat e tij ka kritikuar formën e qasjes së Zyrës për Praninim e Aplikacioneve të Viktimave, duke thënë se e njëjta po e merr si krim të pretenduar në aktakuzën e konfirmuar çdo ngjarje që ka ndodhur mes marsit të 1998 dhe shtatorit të 1999.

“Si rezultat, VPO pretendon që gjyqtari i procedurës paraprake nuk duhet ta konsiderojë veten të kufizuar nga ngjarjet dhe vendet e përcaktuara shprehimisht në Aktakuzë ose oraret e saj”, thotë Hooper në parashtresat tij.

“Përfshirja e termave jo-shterues si “përfshirja” dhe “ilustruese” për referimin e vendndodhjeve është e palejueshme e paqartë dhe në këtë mënyrë do të jetë subjekt i një sfide të ardhshme nga mbrojtja sipas Rregullës 97 (b) të Rregullave.Mbrojtja nuk do të provojë këto argumente këtu para kohe, por fton gjyqtarin e procedurës paraprake që të konsiderojë në kohën e duhur kur merr sfidën e mbrojtjes sipas Rregullës 97 (b), para se të vendosnin për këto vëzhgime”, ka thënë Hooper.

Kundërshtimet e Hooper kanë të bëjnë me atë se sipas tij është krejtësisht e paarsyeshme, që një të akuzuari në aktakuzë, t’i m’vishen edhe krime të pretenduara për të cilat ai nuk fajësohet apo akuzohet.

Në këtë kuadër, Hooper ka kërkuar që të pranohen vetëm aplikacionet e viktimave, të cilët paraqesin prova të qartë se kanë pësuar dëm direkt dhe jo indirekt gjatë periudhës së aktakuzës.

Ankesa tjetër e Hooper është fakti se VPO(Zyra për Aplikacionet e Viktimave), nuk ka treguar vendin ku kanë ndodhur krimet e pretenduara nga aplikuesit.

“Mbrojtja vëren se VPO nuk ka zbuluar, në Raportin e saj, vendndodhjen e krimeve të pretenduara të përmendura nga ankuesit. Për aplikantët Viktima-01/06, Viktima 02/06, Viktima-03/06, Viktima 04/06 dhe Viktima-05/06, VPO i referohet vetëm një vendi të paraburgimit i shënuar në Aktakuzën e Konfirmuar, brenda periudhës së akuzës ”. Në lidhje me Viktimën-07/06, VPO vëren se kërkuesi pretendon disa krime “Në një vend të panjohur në Kosovë brenda periudhës së akuzës.” Per aplikantët e mbetur, VPO thjesht tregon se ata pretendojnë ngjarje “në territorin e Kosovës ”brenda periudhës së akuzës, duke përfshirë një zonë prej 10 mijë e 887 metrash katror”, thuhet në ankesën e Hooper, shkruan lajmi.net.

“Në Vendimin e tij Kuadër, vetë gjyqtari i procedurës paraprake urdhëroi që Raporti i VPO për Palët të përfshinte “krimet e pretenduara ose vendet e krimit, si dhe autori i dyshuar i krimit. ”. Minimalisht,nëse nuk jepet vendndodhja e saktë sepse do të lejonte identifikimin e viktimës, VPO duhet ta justifikojë atë dhe të sigurojë detaje të mjaftueshme për të vlerësuar nëse pretendimiet e krimeve bien brenda fushës gjeografike të Aktakuzës”, thuhet tutje në ankesën e avokatit Hooper.

Hooper gjithashtu ka dyshimet e tij edhe për aplikuesit si viktimë direkte apo indirekte. Në këtë kontekst ai ka kërkuar që të refuzohen aplikimet që bëhen në emër të një personi të vdekur.

“Duke qenë se një aplikant duhet të ketë pësuar personalisht dëm, kërkesat e paraqitura në emër të një personi të vdekur gjithashtu duhet të shkarkohen; të jesh i pranueshëm, aplikimi duhet të paraqitet në emrin e vetë aplikantit dhe të pretendojë, përfundimisht, një dëm personal që rezulton nga vdekja e të afërmit të tij / saj”, thotë Hooper.

Për këtë çështje, parashtresat në gjykatë i ka dërguar edhe avokati i ish-zëdhënësit të UÇK-së, Jakup Krasniqi.

Por kush janë personat që po pretendojnë se janë viktima në rastin e aktakuzës kundër Thaçit dhe të tjerëve?

Aplikantët me pseudonime Viktima-01/06, Viktima-02/06, Viktima-03/06, Viktima 04/06 dhe Viktima-05/06 janë të përkatësisë etnike serbe dhe pretendojnë të jenë viktima të drejtpërdrejta të rrëmbimit, torturës, ndalimit të paligjshëm dhe trajtimit mizor në të njëjtin vend ndalimi të shënuar në Aktakuzën e Konfirmuar, brenda periudhës së akuzës. Ata pretendojnë të kenë pësuar dëm fizik, mendor dhe material si pasojë e këtyre krimeve.Aplikantët Viktima-01/06, Viktima-02/06, Viktima-03/06 dhe Viktima-05/06 nuk dorëzuan dokumentacionin mbështetës në lidhje me dëmin, ndërsa Viktima-04/06 dorëzoi a raport psikiatrik mbi dëmin mendor të pësuar.

Aplikanti Viktima-06/06 është e përkatësisë etnike shqiptare dhe pretendon se është qëlluar me armë zjarri 1997 nga UÇK-ja duke pësuar dëmtim fizik dhe mendor si pasojë. Aplikanti është aplikanti i vetëm në këtë raport që nuk rekomandohet për pranim si a viktima pjesëmarrëse (Grupi B).

Aplikanti Viktima-07/06 është i përkatësisë etnike serbe dhe pretendon të jetë viktimë e drejtpërdrejtë e rrëmbimit, torturës, ndalimit tëpaligjshëm dhe trajtimit mizor nga UÇK-ja në një vend të panjohur në Kosovë brenda periudhës së akuzës. Ankuesi pretendon të ka pësuar dëmtime fizike, mendore dhe materiale si pasojë e këtyre krimeve. Aplikanti ka dorëzuar certifikata mjekësore mbi dëmtimin fizik dhe mendor dhe fotografi të pasurisë së shkatërruar, si dhe dokumente për humbjen e fitimeve sidokumentacion mbështetës për dëmin material.

Aplikanti Viktima-08/06 është me përkatësi etnike Serbe dhe pretendon të jetë viktimë indirekte e rrëmbimit dhe zhdukjes me forcë të burrit të saj nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudhës së akuzës. Përkundër disa përpjekjeve për të marrë informacion në lidhje me burrin e kërkuesit, fati i tij mbetet i panjohur deri më sot. Aplikanti paraqiti një raport nga një psikolog si dokumentacion mbështetës për dëmtimin mendor të pësuar.

Aplikantët Viktima-09/06, Viktima-10/06 dhe Viktima-11/06 janë shqiptarë dhe pretendojnë të jenë viktima indirekte, anëtarë të së njëjtës familje, të cilëve burri / babai u ndalua nga UÇK-ja brenda periudhës së padisë në territor të Kosovës. Familja u informua për arrestimin e tij, por rrethanat e tij, zhdukja dhe fati i tij mbetet i panjohur. Ankuesit pretendojnë se kanë vuajtur dëmtimin mendor. Ata nuk paraqitën ndonjë dokumentacion mbështetës për dëmin.

Parashtruesi Viktima-12/06 është i përkatësisë etnike shqiptare dhe pretendon të jetë indirekt viktimë e vrasjes së vëllait të tij nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudhës së akuzës. Ai pretendon se, si pasojë, ai dhe e gjithë familja kanë pësuar dëmtim mendor. Ai nuk paraqiti asnjë dokumentacion mbështetës për dëmin.

Parashtruesi Viktima-14/06 është me përkatësi etnike Serbe dhe pretendon të jetë viktimë indirekte i cili ka pësuar dëmtime mendore si pasojë e vrasjes së babait të tij nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudhës së akuzës. Ai pretendon se, si pasojë, ai ka pësuar dëmtime mendore. Ai nuk paraqiti ndonjë mbështetje dokumentacionin mbi dëmin.

Aplikantët Viktima-16/06, Viktima-17/06 dhe Viktima-18/06 janë anëtarë të e njëjta familje, burri / babai i së cilës u rrëmbye dhe u vra nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudhës së akuzës. Eshtrat e tij u gjetën. Në vitin 2010, Zyra e UNMIK-ut për Personat e Zhdukur dhe Forenzikën përcaktoi identitetin e tij. Aplikantët pretendojnë se, si pasojë, ata kanë pësuar dëmtime mendore. Viktima-17/06 paraqiti një raport mjekësor si dokumentacion mbështetës për dëmin, ndërsa dy aplikantë nuk paraqitën asnjë dokumentacion mbështetës.

Aplikanti Viktima-19/06 është një shqiptar i Kosovës dhe pretendon të jetë një viktimë indirekte e vrasjes së vëllait të saj nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudha e akuzës. Ajo pretendon se, si pasojë, ajo ka pësuar dëmtime mendore. Ajo nuk dha asnjë dokumentacion mbështetës për dëmin.

Shënim: Të gjitha detajet mbi viktimat e pretenduara janë informacione të dhëna nga Zyra për Viktimat që funksionon në kuadër të Gjykatës Speciale.

Të Fundit
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Postimet më të lexuarat
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img